TIETOSUOJASELOSTE

Tätä tietosuojaselostetta (”Tietosuojaseloste”) sovelletaan Flik Helsinki Oy:n (“Flik” tai “me”) asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn näiden asiakkaiden käyttäessä Flikin palveluita (yhdessä ”Palvelu”) Flik-sivustolla.

Tässä Tietosuojaselosteessa ”Käyttäjä” viittaa Palvelua käyttävään asiakkaaseen.

Saatamme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasaisen version löydät Flik-sivustolta.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Flik Helsinki Oy, 2920474-4.

Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Yu Gong
+358 50 500 0093
yu.gong@inderes.fi

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN LÄHTEET

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat Käyttäjän sähköpostiosoite, nimi, yritystiedot. Nämä henkilötiedot saadaan Käyttäjän pyytäessä tarjousta Flik-sivuston kautta. Jos Käyttäjä varaa esittelyn, käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite. Jos Käyttäjä tilaa uutiskirjeen, käsiteltävä henkilötieto on sähköpostiosoite.

Flik tallentaa Käyttäjien profilointitietoja perustuen Käyttäjän antamiin vastauksiin vapaaehtoisissa kyselyissä Flik-sivustolla ja käsittelee Käyttäjän käyttäytymiseen liittyvää analytiikkaa Palvelun käyttökokemuksen kehittämiseksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Flik käsittelee tämän Tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin sekä näiden yhteydessä mainituin käsittelyperustein:

Palveluiden tarjoamiseksi (oikeudellinen peruste: sopimuksen täytäntöönpano ja joissain tapauksissa oikeutettu etu).
Hoitaaksemme ja täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme (oikeudellinen peruste: lainmukaisen velvoitteen täyttäminen).

Saatamme käsitellä tietoja täyttääksemme esimerkiksi kirjanpitovelvoitteemme sekä antaaksemme tietoja toimivaltaiselle viranomaisille kuten veroviranomaisille.

Korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosesseissa (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu).

Flik saattaa käsitellä henkilötietoja korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosessien yhteydessä. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja ehkäistäksemme petoksia ja Palvelumme väärinkäytöksiä sekä ylläpitääksemme keräämiemme tietojen, käyttämiemme järjestelmien sekä tietoverkon tietosuojaa.

Asiakasviestintään ja markkinointiin (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu).

Flik käsittelee henkilötietoja ollakseen yhteydessä Käyttäjiin Palvelun tuottamiseen liittyvissä asioissa. Myös Käyttäjille suunnatussa Palvelun ja muiden palveluidemme markkinoinnissa käytetään henkilötietoja.

Laadun parantamiseen ja trendianalyysin laatimiseen (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu).

Saatamme käyttää Palvelun käyttöäsi koskevia tietoja myös Palvelumme laadun parantamiseen esimerkiksi analysoimalla muutoksia Palvelumme käyttötavoissa. Käytämme näissä tarkoituksissa kuitenkin ainoastaan sellaista yhdistelmätietoa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Varmistaaksemme sen, että palvelumme vastaavat yksittäisen Käyttäjän tarpeita, henkilötietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseen.

KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT EUROOPAN ULKOPUOLELLE

Flik säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Me ja/tai palveluntarjoajamme voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja tai niihin saattaa olla pääsy myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa.

Huolehdimme siitä, että henkilötiedot suojataan asianmukaisella tavalla kaikissa niissä maissa, joissa niitä käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palveluntarjoajiemme kanssa solmimillamme EU:n komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

VASTAANOTTAJAT

Jaamme henkilötietoja ainoastaan organisaatiomme sisällä ja ainoastaan siten kuin on kohtuudella tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella.

Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista tilanteista ole käsillä:

Henkilötietoja käytetään tässä Tietosuojaselosteessa esitettyyn tarkoitukseen tai toimitetaan valtuutetulle palveluntarjoajalle.

Siltä osin kuin meidän täytyy antaa kolmansille osapuolille pääsy Käyttäjän henkilötietoihin pystyäksemme tarjoamaan Palvelumme Käyttäjille, annamme tällaisille kolmansille osapuolille Käyttäjän tietoja käsiteltäviksi meidän lukuumme. Saatamme lisäksi jakaa henkilötietoja käsiteltäviksi meille palveluja tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, kirjanpitopalvelut).

Flik on toteuttanut asianmukaiset sopimusoikeudelliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että kolmansien osapuolten käsitellessä henkilötietoja Flikin puolesta niitä käytetään ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa eriteltyihin tarkoituksiin ja että niitä käsitellään voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti sekä antamiamme ohjeita, soveltuvia salassapitovelvollisuuksia sekä tarvittavia turvajärjestelyjä noudattaen.

Tietoja käytetään oikeudellisissa tarkoituksissa tai oikeusprosesseissa.

Saatamme jakaa henkilötietoja Flikin ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos uskomme, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttö on kohtuudella tarpeen: (i) voimassaolevien lakien sekä asetusten ja/tai tuomioistuimen antaman määräyksen täyttämiseksi; (ii) väärinkäytösten, rikosten sekä teknisten häiriöiden ja tietoturvaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; ja/tai (iii) voidaksemme taata Flikin ja Palvelun käyttäjien turvallisuuden ja omaisuuden suojan sekä yleisen edun toteutumisen. Ilmoitamme Käyttäjälle suoraan tällaisesta tietojen käsittelystä, jos se on kyseisessä tapauksessa mahdollista.

Muut perustellut syyt.

Jos Flik on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, saatamme siirtää henkilötietosi prosessissa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin edelleen kaiken siirtämämme henkilötiedon luottamuksellisuuden. Tiedotamme erikseen kaikkia sellaisia rekisteröityjä, joiden henkilötietoja tällaisissa tilanteissa siirretään tai joiden henkilötiedot siirtyvät toisen tietosuojaselosteen alaiseksi.

Tietoja käytetään nimenomaisella suostumuksellasi.

Saatamme jakaa henkilötietoja Flikin ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos meillä on Käyttäjän nimenomainen suostumus toimia niin. Käyttäjällä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

SÄILYTYSAIKA

Flik ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on laissa sallittua ja tarpeellista tämän Tietosuojaselosteen mukaisten tarkoitusten vuoksi. Säilytysajan pituus riippuu henkilötietojen luonteesta ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika saattaa siten vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

OIKEUTESI

Oikeus tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus saada pääsy tai saada kopio käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Saatamme kieltäytyä tarjoamasta sinulle kopiota henkilötiedoistasi, jos tällainen menettely vaarantaisi muiden oikeuksia ja vapauksia.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus saada tallentamamme sinua koskevat väärät tai vaillinaiset henkilötiedot korjatuiksi tai täydennetyiksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit myös pyytää meitä kokonaan poistamaan sinua koskevat henkilötiedot järjestelmistämme. Toteutamme tällaisen pyynnön, ellei meillä ole oikeudellista perustetta olla poistamatta tietoja.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaisen erityistilanteen perusteella vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Me noudatamme vaatimustasi, ellei meillä ole oikeudellista perustetta toimia toisin. Vastustaessasi henkilötietojesi myöhempää käsittelyä Palvelun käyttömahdollisuudet saattavat osaltasi kaventua.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tietojesi poiston tai niiden oikaisun aikana ja/tai silloin, kun meillä ei ole oikeudellista perustetta tietojesi käsittelyyn. Tämäkin voi vähentää Palvelun käyttömahdollisuuksia osaltasi.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada kaikki henkilötietosi yleisesti käytetyssä muodossa. Tämän jälkeen sinulla on oikeus itsenäisesti siirtää kyseiset tiedot kolmannelle osapuolelle.

Miten voit käyttää oikeuksiasi

Yllä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä yllä oleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia.

ASIAN SAATTAMINEN VIRANOMAISEN KÄSITELTÄVÄKSI

Jos pidät henkilötietojen käsittelyprosessejamme voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisena, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

TIETOTURVA

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä varotoimenpiteitä suojataksemme henkilötietoja, jotka keräämme ja joita käsittelemme. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mahdollisuuksien mukaisesti esimerkiksi salaus, pseudonymisointi, palomuurit, turvalliset säilytystilat sekä järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu takaamaan käsittelyjärjestelmiemme jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä mahdollisuus tietojen palautukseen asianmukaisella varmuudella.

Mikäli turvatoimistamme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, jolla todennäköisesti on negatiivisia vaikutuksia yksityisyyteesi, tiedotamme tietoturvaloukkauksesta niin asiaan liittyviä rekisteröityjä kuin voimassa olevan tietosuojasääntelyn niin vaatiessa myös asianmukaisia viranomaisia heti, kun se on mahdollista.

Please fill this form and we'll be in touch soon